Những phẩm chất cần có của một điều dưỡng viên

Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng yêu thương, tận tuỵ phục vụ chăm sóc người bệnh. Chức năng của y đức là để chỉ đạo thái độ, hành vi của người làm công tác y tế, đưa ra các yêu cầu về thái độ và đánh giá hành động của bác sỹ, điều dưỡng…Phẩm chất cá nhân là điều kiện cần thiết...

Những phẩm chất cần có của một điều dưỡng viên

Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng yêu thương, tận tuỵ phục vụ chăm sóc người bệnh. Chức năng của y đức là để chỉ đạo thái độ, hành vi...